آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسفنج

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن اسفنج در خواب ، نشانة آن است كه فريب و نيرنگ ديگران را خواهيد خورد .

2ـ اگر خواب ببينيد براي نظافت از ابر يا اسفنج استفاده مي كنيد ، نشانة آن است كه قرباني حماقت خود خواهيد شد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه اشياء را با اسفنج مى‏شوييد، نشانه‏ى آن است كه بايد در مقابل رفتار نادرست افراد بى‏فكر، شكيبا باشيد در غير اين صورت يك شخص خيرخواه از شما روى بر مى‏گرداند. اگر در خواب ديديد كه خودتان را با اسفنج مى‏شوييد، نشانه‏ى آن است كه با درايت مشكلات خود را حل مى‏كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)