آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسکلت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن اسكلت در خواب ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خود رنج خواهيد كشيد .

2ـ اگر خواب ببينيد پوست و گوشتي بر تنشان نيست و اسكلتي هستيد ، علامت آن است كه از موضوعي بيهوده عذاب مي كشيد ، بايد بيشتر به خود مسلط شويد .

3ـ اگر خواب ببينيد اسكلتي پيوسته به دنبالتان حركت مي كند ، نشانة آن است كه به زودي با واقعه اي تكان دهنده روبرو خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)