آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسکله

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن اسكله در خواب ، نشانة آن است كه در آينده تصميم مي گيريد به جهانگردي بپردازيد .

2ـ اگر خواب ببينيد هنگام ايستادن بر اسكله به كشتي ها نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه آرزوها و خواسته ها ي شما به ثمر خواهد رسيد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن اسكله بندر در خواب، بيانگر آن است كه يكى از انتظارات شما به زودى انجام مى‏پذيرد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)