آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسلحه

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بوی رسد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن اسلحه در خواب ،‌ نشانة رنج و اندوه است .

2ـ شتيدن صداي شليك اسلحه در خواب ، نشانة از دست دادن كار است .

3ـ اگر در خواب با اسلحه به طرف كسي تيراندازي كنيد ، نشانة آن است كه به راهي خطا خواهيد رفت .

4ـ اگر در خواب كسي با اسلحه  به طرف شما تيراندازي كند ، علامت آن است كه به بيماريي خطرناك دچار خواهيد شد و افراد خطاكار شما را ناراحت خواهند ساخت .

5ـ اگر زني خواب ببيند با اسلحه تيراندازي مي كند ، علامت آن است كه با ديگران جروبحث و مشاجره خواهد كرد و شهوت نامطلوب او را به تباهي خواهد كشاند .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن اسلحه در خواب، علامت آن است كه به جنس مخالف دل مى‏بنديد. اگر در خواب با اسلحه شليك كرديد، علامت آن است كه به خاطر انجام كارى بسيار ناراحت مى‏شويد.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)