آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

الوار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن الوار در خواب ، نشانة آن است كه با قبول كارهاي سخت ، مزد اندكي به دست خواهيد آورد .

2ـ ديدن الوارهاي شعله ور در خواب ، نشانة آن است كه از منبعي ناشناخته سود و ثروتي به شما خواهد رسيد .

3ـ اگر خواب ببينيد الوارها را اره مي كنيد ، نشانة آن است كه معاملاتي بيهوده انجام خواهيد داد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)