آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نشستن

 

اگر بيند به زمين مقيم نشسته بود، دليل است از سفر مال حاصل كند. اگر بيند كه بر زمين خفته بود، همين دليل است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد:ديدن نشستن به اسب يا استر يا خر چهار وجه است. اول: بخت. دوم: دولت. سوم: مرتبه. چهارم: فرمانروائي. اگر بيند با مصلحان نشسته بود، دليل بر صلاح دين او است. اگر بيند كه با مفسدان نشسته بود به خلاف اين بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)