آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

باربر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن باربر در خواب ، علامت بدشانسي و روبرو شدن با حوادث تلخ است .

2ـ اگر خواب ببينيد خودتان باربر هستيد ، نشانة آن است كه به محيطهايي فقيرانه پا خواهيد گذاشت .

3ـ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است كه از هر موقعيتي به نفع خود بهره مي بريد .

4ـ اخراج كردن باربر در خواب ، علامت آن است كه مورد اتهامات زننده اي قرار مي گيريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)