آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بدخلق

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب احساس كنيد كه بد اخلاق هستيد، نشانه‏ى آن است كه اوقات خوشى پيش رو داريد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب احساس كنيد بد خلق هستيد ، علامت آن است كه بايد مقام ويژة خود را در اجتماع پيدا كنيد .

2ـ اگر در خواب ديگران را بدخلق بيابيد ، نشانة يافتن دوستاني نامساعد و اشتغالاتي بيهوده است .

3-اگر در خواب اطرافيانتان را بدخلق ببينيد، بيانگر آن است كه با افرادى نالايق همنشين مى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)