آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برچسب

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن برچسب در خواب ، علامت آن است كه به دشمني اجازه مي دهيد از اسرار خصوصي شما مطلع شود و از اين امر رنج خواهيد برد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)