آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برزنت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن پارچة برزنت در خواب ، علامت روبرو شده با سردي و خيانت است .

2ـ اگر خواب ببينيد پارچة برزنت خريد و فروش مي كنيد ، علامت آن است كه معاملاتي مشكوك خواهيد داشت .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)