آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بنزین

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن بنزين در خواب ، علامت آن است كه از منبعي به شما پولي خواهد رسيد و ديگران براي تصاحب اين پول با شما جدال خواهند كرد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه بنزين آتش گرفته، بيانگرموقعيت‏هاى بد است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)