آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پاییز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر زني خواب فصل پاييز ببيند ، نشانة آن است كه از دعوا و اختلافات ديگران براي كسب دارايي سود خواهد برد .

2ـ اگر زني خواب ببيند در فصل پاييز مي خواهد ازدواح كند ، نشانة آن است كه شوهري دلخواه خواهد يافت و زندگي مطلوبي خواهد داشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)