آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نعلین

 

اگر بيند نعلينش پوشيده بود و راه مي رفت، دليل كه به سفر رود. اگر دوال نعلين او سوراخ شد، دليل كه در سفر بماند. ابراهيم كرماني گويد: اگر نعلين نو خريد و در پاي كرد، دليل كه كنيزكي دوشيزه بخرد و گويند كه زنِ معاشر خواهد. اگر در وقت رفتن يك نعلين او بيفتاد، دليل كه از برادر و خواهر جدا شود. اگر نعلين او سوخت، دليل است زنش بميرد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن نعلين در خواب سه وجه است. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: سفر.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)