آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پلکان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ بالارفتن از پلكان در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختي فراوان است .

2ـ افتادن از پله ها در خواب ، نشانة آن است كه از روي حسادت از شما بيزار خواهد شد .

3ـ پايين آمدن از پلكان در خواب ، نشانة آن است كه روابط عاشقانة شما به شكست خواهد انجاميد .

4ـ ديدن پلكاني پهن و زيبا در خواب ، نشانة بدست آوردن شهرت و ثروت است .

5ـ اگر خواب ببينيد ديگران از پلكان پايين مي روند ، نشانة آن است كه اوضاع نامساعد جاي فراغت و آسايش را خواهد گرفت .

6ـ نشستن بر پله ها در خواب ، نشانة آن است كه به تدريج بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه از پله برقى استفاده مى‏كنيد، يعنى براى رسيدن به هدف خود بايد سخت تلاش كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)