آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پوشاک

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن لباسهايي كثيف و مندرس در خواب ، نشانة آن است كه ديگران براي آسيب رساندن به شما نيرنگ   مي زنند ، بايد مراقب تماسهاي خود با بيگانگان باشيد .

2ـ اگر زني در خواب لباسهايش را كثيف و مندرس ببيند ، علامت آن است كه اگر در تماسهاي خود با ديگران مراقب نباشد دامنش لكه دار خواهد شد . ديدن لباس نو و پاكيزه در خواب ، نشانة سعادت است .

3ـ اگر خواب ببينيد لباسهاي فراواني  داريد ، نشانة آن است كه براي گذراندن زندگي محتاج خواهيد شد . اگر فرد جواني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه در آينده با اميدها و نااميديهاي فراوان مواجه خواهد  شد .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)