آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیمان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد با كسي پيمان مي بنديد ، نشانة آن است كه ديگران از بي وفايي شما شكايت خواهند كرد و نامزدتان از شكستن عهدي كه با او بسته ايد .

2ـ اگر خواب ببينيد عهد و پيماني كه با ديگري بسته ايد ، مي شكنيد ، نشانة آن است كه با رفتار نادرست خود در وضعيت فاجعه آميزي قرار مي گيريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)