آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تانکر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن تانكر در خواب ، نشانة آن است كه وراي توقع و انتظار خود به كاميابي و خوشنودي دست خواهيد يافت .

2ـ اگر خواب ببينيد از تانكري مايه اي چكه مي كند ، نشانة آن است كه در ارتباط با كار و حرفة خود زيان خواهيد ديد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)