آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تشکچه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن تشكچه در خواب ، علامت آن است كه ثروت و قدرت خود را به فرد ديگر واگذار مي كنيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه بايد سعي كند استقلال روحي خود را به دست آورد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)