آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نعناع

 

ديدن نعناع به خواب، دليل غم است. اگر بيند كه به كمك او نعناع رسته بود، دليل كه به اندوهي گرفتار شود. اگر بيند كه نعناع از زمين كَند و بينداخت دليل كه از غم رهد.

 

1ـ ديدن نعناع در خواب ، نشانة يافتن سرگرميها و انجام دادن كارهايي دلپذير است .

2ـ ديدن نعناعِ سبز در مزارع ، علامت شركت كردن در داستاني عاشقانه است .

3ـ نوشيدن شربت نعناع در خواب ، علامت آن است كه از ديدار فرد جالب توجه اي لذت خواهيد برد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه  به سمت تفريحات گمراه كننده كشيده خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)