آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ی >

یخچال

 

1ـ ديدن يخچال در خواب ، نشانة آن است كه فردي را آزار خواهيد داد كه مي كوشد از راه درست امرار معاش كند .

2ـ اگر خواب ببينيد يخ داخل يخچال مي گذاريد ، نشانة آن است كه صاحب احترام و اعتبار خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)