آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ی >

یرقان

 

1ـ اگر خواب ببينيد به بيماري يرقان مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه از آشفتگي هاي موقت به خوشبختي خواهيد رسيد

2ـ اگر خواب ببينيد ديگري مبتلا به بيماري يرقان شده است ، علامت آن است كه دوستان نادرست و اتفاقات نامطلوب شما را نگران و دلسرد مي سازد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)