آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ی >

یهودی

 

1ـ اگر خواب ببينيد در كنار فردي يهودي ايستاده ايد ، علامت آن است كه با تمام وجود مي كوشيد به ثروت دست يابيد ، اما كوششهاي شما در سطح نازلي برآورده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد با يهودي معامله مي كنيد ، نشانة آن است كه در اموري مهم به موفقيت دست خواهيد يافت .

3ـ اگر دختري در خواب خود را كنار مردي يهودي ببيند ، علامت آن است كه سخنان دروغي ديگران را حقيقي مي پندارد ، و بعد متوجه مي شود ديگران تنها براي سوء استفاده از او چاپلوسي و چرب زباني مي كردند .

4ـ اگر مردي در خواب خود كنار زني يهودي ببيند ، نشانة آن است كه به سمت آسايش و كسب شهوتراني پيش مي رود .

5ـ اگر شهر يهوديان را در خواب ببينيد ، علامت آن است كه در اثر معامله و رفت و آمد با آنها به ثروت و راحتي دست مي يابيد .

6ـ اگر خواب ببينيد با فردي يهودي بحث مي كنيد ، علامت آن است كه آبروي شما در محيط كار در خطراست .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)