آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ط >

طاقچه

 

1ـ ديدن طاقچه در خواب ، نشانة ماتم و بدبختي است .

2ـ ديدن طاقچه اي كه بر آن اشياء قديمي چيده شده است ، نشانة آن است كه ثروت افسانه اي شما ديگران را متحير خواهد ساخت زيرا ظاهر زندگي شما به نظر ديگران هميشه فقيرانه مي آمده است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)