آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ط >

طویله

 

اگر خواب ببينيد طويله اي پراز غله است و حيواناتي فربه و آمادة ذبح در طويله مشغول چرا ، علامت پيروزي بزرگي در زندگي است و اگر طويله را تهي از حيوانات و غله ببينيد ، تعبيري درست بر خلاف آنچه گفته شد دارد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)