آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نقصان

 

اگر بيند كه در تن او نقصان بود، دليل كه به قدر آن نقصان مال يابد مگر نقصان زبان كه ديدن آن صلاح بود اگر بيند كه ازمالِ او چيزي نقصان شد، دليل كه متفكر گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)