آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف غ >

غریبه

 

1ـ اگر خواب ببينيد غريبه اي شما را شاد مي كند ، دلالت بر آن دارد كه به محيطي سالم و صميمي پا خواهيد گذاشت . اما اگر خواب ببينيد غريبه اي شما را آزار مي دهد ، نشانة آن است كه يأس و نوميدي در كمين شماست .

2ـ اگر در خواب خود را در جايي غريبه احساس كنيد ، نشانة دوستيهاي پايدار است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)