آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف غ >

غلغلک

 

1ـ اگر خواب ببينيد كسي شما را غلغلك مي دهد ، نشانة آن است كه با نگرانيهايي قابل توجه رو در رو خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران را غلغلك مي دهيد ، نشانة آن است كه در اثر ضعف و حماقت از سود بسياري چشم مي پوشيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)