آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جارچی

 

1ـ ديدن جارچي در خواب ، نشانة آن است كه بحث و گفتگوها به نتيجه اي مطلوب مي رسد .

2ـ اگر جارچي اندوهگيني به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه واقعه اي تأسف بار به وقوع مي پيوندند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)