آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جاسوس

 

1ـ اگر خواب ببينيد جاسوسها با سؤ الات پي در پي شما را به ستوه مي آورند ، نشانة آن است كه در موقعيتي خطرناك قرار خواهيد گرفت .

2ـ اگر خواب ببينيد جاسوس هستيد ، نشانة آن است كه دست به كارهايي نامطلوب خواهيد زد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)