آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جایزه

 

1ـ ديدن جوايزي كه به ديگران بايد اعطا شود ، نشانة آن است كه در اثر كوششهاي آشنايان ثروتي به شما خواهد رسيد .

2ـ جايزه دادن به ديگران در خواب ، نشانة آن است كه از لذتهايي زميني و ثروتي ناپايدار بهرمند خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)