آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جزیره

 

1ـ اگر خواب ببينيد در جزيره اي هستيد كه آبي زلال پيرامون آن را فرا گرفته است ، علامت آن است كه به مسافرتي خواهيد رفت و در زندگي خوشبخت خواهيد شد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه به زودي ازدواجي مبارك خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد در جزيره اي بي آب و علف هستيد ، علامت آن است كه در اثر افراط در كاري ، شادماني خود را از دست مي دهيد .

3ـ ديدن يك جزيره در خواب ، نشانة آن است كه بعد از تلاش و تحمل سختي فراوان لبريز از آرامش و آسايش دست خواهيد يافت .

4ـ اگر خواب ببينيد مردمي در جزيره هستند ، علامت آن است كه مي كوشيد در كارها مقام خود را بالاتر ببريد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)