آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جعفری

 

1ـ ديدن جعفري در خواب ، علامت ان است كه با سختي و دشواري موفقيتي به دست خواهيد آورد .

2ـ خوردن جعفري در خواب ، نشانة آن است كه به خاطر خانوادة خود دچار نگراني بزرگي خواهيد شد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)