آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جمجمه

 

1ـ اگر خواب ببينيد چند جمجمه به شما پوزخند مي زنند ، نشانة آن است كه ميان اعضاي خانوادة شما اختلاف و مشاجره بوجود خواهد آمد . اگر در خواب جمجمه اي را در دست بگيريد ، نشانة  آن است كه حرفه و كار شما با كسادي روبرو خواهد شد .

2ـ ديدن جمجمة يك دوست در خواب ، نشانة آن است كه از دوستان رفاقت با ديگري را به دوستي با شما ترجيح مي دهد .

3ـ ديدن جمجمه خود در خواب ، نشانة  آن است كه مدام در حسرت خوردن و پشيماني به سر خواهيد برد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)