آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نمایش

 

1ـ اگر دختري خواب ببيند در نمايشي نقش ايفا مي كند ، علامت آن است كه دوستي خوش مشرب از او خواستگاري خواهد كرد ، و بعد از ازدواج عقايد و كارهاي مورد علاقة خود را با دقت بيشتر دنبال مي كند .

2ـ اگر خواب ببينيد به موقع براي تماشاي نمايش به نمايشگاه نمي رسيد ، علامت آن است كه ناگاه شادماني به زندگي شما راه خواهد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)