آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خشخاش

 

1ـ ديدن خشخاش در خواب ، علامت آن است كه جذب تفريحاتي خواهيد شد كه هيچ پايه و اساس درستي ندارند .

2ـ اگر در خواب بوي خشخاش به مشامتان برسد ، نشانة آن است كه قرباني وسوسه ها و چرب زباني حيله گران خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)