آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خط کش

 

ديدن خط كش در خواب ، علامت آن است كه براي به ثمر رساندن كارهاي خود فعاليتي چشم گير خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)