آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دلفین

 

ديدن دلفين در خواب ، نشانة آن است كه شما هم چنان مسئوليت سابق خود را در دولت خواهيد داشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)