آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نیشکر

 

اگر بيند نيشكر بفروخت يا به كسي داد، دليل كه از گفتگو خلاص شود.

 

1ـ اگر خواب ببينيد نيشكر در حال رشد كردن است ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پيشرفت شاياني خواهيد داشت .

2ـ ديدن نيشكر بريده در خواب ، نشانة شكست كامل در تمام شئونات زندگي است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)