آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زباله

 

ديدن توده اي زباله در خواب ، نشانة آن است كه حرفه اي پست و رسوايي آور در اجتماع خواهيد داشت . اگر دختري اين خواب را ببيند ، نشانة آن است كه از خواستگار خود بي وفايي و بي حرمتي خواهد ديد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)