آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رقابت

 

1ـ اگر خواب ببينيد در رقابتي شكست خورده ايد ، نشانة آن است كه نامزد شما را رقيبي ديگر به طرف خود خواهد كشيد . اما اگر خواب ببينيد در رقابت برنده شده ايد ، علامت آن است كه نزد ديگران شأن و مقامي مي يابيد و امور زندگي به دلخواه شما پيش خواهد رفت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)