آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

روسری

 

1ـ ديدن روسري گرانبها در خواب ، نشانة آن است كه در آينده مشهور و موفق مي شويد .

2ـ ديدن روسري كهنه و بي بها در خواب ، علامت آن است كه ناچار ثروت خود را با ديگران مي دهيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)