آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

ساتور

 

ديدن ساتور در خواب ، علامت آن است كه با ولخرجي افراطي در معرض نقشة افراد شرور قرار مي گيرد . اگر در خواب ساتور شكسته يا زنگ زده اي ببينيد ، نشانة آن است كه از دست مردم جاه طلب به ستوه مي آييد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)