آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سرشیر

 

1ـ اگر كشاورزي در خواب سرشير ببيند ، نشانة محصول فراوان و روابط خانوادگي مطلوب مي باشد .

2ـ اگر خواب ببينيد سرشير مي نوشيد ، علامت آن است كه بزودي سعادتمند خواهيد شد .

3ـ اگر عشاق خواب سرشير ببينند ، نشانة آن است كه بزودي با عشاق خود پيمان ازدواج مي بندند

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)