آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سرهنگ

 

1ـ اگر خواب ببينيد تحت فرمان سرهنگي هستيد ، نشانة آن است كه در به دست آوردن امتيازات اجتماعي و شغلي ، شكست مي خوريد .

2ـ اگر خواب ببينيد سرهنگ هستيد ، علامت آن است كه با تدابيري مي خواهيد مقام خود را از ديگر دوستان برتر نگه داريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)