آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سنتور

 

1ـ ديدن سنتور در خواب ، نشنة آن است كه برترين آرزوهاي شما با انديشه هايي عميق و با ارزش به دست   مي آيد .

2ـ اگر زني در خواب سنتور ببيند ، علامت آن است كه زندگي او دور از حسادتهاي زنانه خواهد بود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)