آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مثقبه

 

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد چوبي به مثقبه سوراخ كرد، دليل كه به حيله از مردم چيزي ستاند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)