آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سوسیس

 

1ـ اگر خواب ببينيد سوسيس سرخ مي كنيد ، نشانة آن است كه مسئوليتهاي مختلفي را خواهيد پذيرفت ، و در به ثمر رساندن همة آنها توفيق خواهيد يافت .

2ـ خوردن سوسيس در خواب ، نشانة آن است كه خانه اي محقرانه ولي دلپذير خواهيد داشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)