آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سیاره

 

ديدن سياره اي در خواب ، نشانة رفتن به سفري خسته كننده و پذيرفتن وظيفه اي سنگين است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)