آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کرگدن

 

1ـ ديدن كرگدن در خواب ، علامت آن است كه با ضرر عظيمي روبرو خواهيد شد و مشكلات نهاني بسياري خواهيد داشت .

2ـ كشتن كرگدن در خواب ، نشانة آن است كه شجاعانه بر موانعي كه بر سر راه شما قرار خواهد گرفت ، غلبه خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)