آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گرداب

 

ديدن گرداب در خواب ، نشانة روبرو شدن با خطري بزرگ است . اگر مراقب خود نباشيد ، دشمنان به شهرت شما آسيب خواهند ساخت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)